روغن ماشین ابزار بهران

روغن بهران سه منظوره برای روانکاری ماشین ابزار( دستگهای کشویی، دنده و هیدرولیک ) تولید می شود.

 

روغن بهران مقاوم k 32

روغن بهران مقاوم k 32

روغن بهران مقاوم k 220

روغن بهران مقاوم k 220

روغن بهران مقاوم k 68

روغن بهران مقاوم k 68

روغن بهران مقاوم k 32

روغن بهران مقاوم k 150