گزارش پروژه لوله کشی پلی اتلین ملی حفاری

با عنایت به درخواست اداره نگهداری و تعمیرات مدیریت خدمات فنی حفاری شرکت ملی حفاری ایران با موضوع عملیات لوله کشی پلی اتلین( PIPING) Acid Batch Mixer ،پس از برگزاری جلسات متعدد و طی بررسی های فنی صورت پذیرفته و توافقات بدست آمده ،اجرای این پروژه به شرکت پژوهش صنعت آرمان فدک (به عنوان پیمانکار) واگذار گردید.

واحد اجرایی دپارتمان فنی و مهندسی شرکت پژوهش صنعت آرمان فدک پس از بررسی های کارشناسی ،فازبندی پروژه و هماهنگی با نیروهای انسانی متخصص ،ضمن تهیه متریال موردنیاز ،پروژه یاد شده را طی مدت ۱۵ روز اجرا و پس از اخذ تاییدیه های لازم (بازرسی فنی) تحویل کارفرما نمود.