روغن موتور خودرو

به طور کلی، روغن موتور ترکیبی از روغن پایه (Base Oil) همراه با برخی مواد افزودنی Oil Additives (مانند :پاک کننده ها و متفرق کننده ها، بهبود دهنده شاخص گرانروی، مواد ضداکسیداسیون، مواد ضدسائیدگی، مواد ضدخوردگی و ضدزنگ زدگی، مواد پایین آورنده نقطه ریزش و مواد ضدکف) است.