روغن انتقال حرارت ایرانول

روغن انتقال حرارت ایرانول HT با استفاده از روغن پایه پارافینیک بسیار مرغوب حاصل از پالایش برشی از نفت خام و انجام فرآیند پالایش با هیدروژن (Full Hydrofinishing) تولید گردیده است. روغن پایه این محصول بگونه ای جدا سازی و انتخاب گردیده است که مشخصات مورد نیاز بخصوص از نظر عدم ایجـاد بخار روغن در سیستم را تامین نمـاید.


موارد کاربرد روغن انتقال حرارت ایرانول HT

جهت مصرف در سیستم های انتقال حرارتی که حداقل دمای خاموش کردن آنها کمتر از ۷ºC- نباشد.

خصوصیات روغن انتقال حرارت ایرانول HT

  • پایداری حرارتی و اکسیداسیون عالی
  • کاهش ایجاد رسوب
  • بهینه سازی نقطه اشتعال و نقطه تبخیر برای کاهش فشار بخار در دماهای بالا
  • پایداری اکسیداسیون و عدم تشکیل لجن در دمای عملیاتی بالا با استفاده از مواد افزودنی بازدارنده اکسیداسیون که منجر به افزایش طول عمر روغن می گردد.
  • بازده حرارتی بالا در جذب و هدایت گرما
  • پایداری حرارتی بالا که زمان کارکرد سیال را افزایش می دهد و از شکست مولکولی سیال جلوگیری می نماید.
  • کنترل فراریت با کاهش ترکیبات زود جوش موجود در سیال به منظور کاهش فشار بخار در دماهای بالا و در نتیجه افزایش کارایی سیستم

برای اطلاعات بیشتر با شماره ۰۶۱۳۴۴۹۳۹۴۵ تماس بگیرید