ایرانول ترانس C

روغن ایرانول ترانس C با استفاده از روغن حاصل از پالایش ISO-RECYCLE و بدون استفاده از مواد افزودنی تولید گردیده است.


موارد کاربرد روغن ایرانول ترانس C

در کلیه ترانسفورماتور های افزاینده و کاهنده برق و کلید های قطع و وصل که سطوح کارایD فوق توسط سازنده دستگاه توصیه گردیده است.

خصوصیات روغن ایرانول ترانس C

  • قابلیت انتقال حرارت بالا
  • مناسب جهت دماهای عملیاتی پایین
  • پایداری شیمیایی و حرارتی که منجر به افزایش زمان کارکرد و طول عمر روغن می گردد.
  • خاصیت گرانروی پایین