ایرانول ترانس DN

ایرانول ترانس DN با استفاده از روغن پایه نفتنیک گزینش شده، بدون مواد بازدارنده و خواص دی الکتریک عالی و نقطه ریزش پایین جهت مصرف در سیستم های الکتریکی که خاصیت اکسیداسیون معمولی مورد نیاز باشد، تولید گردیده است.


موارد کاربرد ایرانول ترانس DN

در کلیه‌ی ترانسفورماتورهای افزاینده و کاهنده‌ی برق، کلیدهای قطع و وصل و سایر تجهیزات الکتریکی که سطوح کارایی فوق توسط سازنده دستگاه توصیه گردیده‌است.

خصوصیات ایرانول ترانس DN

  • حلالیت عالی و قابلیت معلق کنندگی مناسب به منظور جلوگیری از رسوب لجن در حین عملیات و ممانعت از مسدود شدن کانالهای ترانسفورماتور
  • خاصیت اکسیداسیون مناسب
  • گرانرویی پایین برای بهبود بخشیدن به خاصیت انتقال حرارت در سیستم